Home

Schooljaar 2014-2015

De Brede Reus nieuwsbrief van 1 juli staat op de site.

De Brede Reus nieuwsbrief van 11 juni staat op de site.

De Brede Reus nieuwsbrief van 21 mei staat op de site.

De Brede Reus nieuwsbrief van 12 mei staat op de site.

De Brede Reus nieuwsbrief van 9 april staat op de site.

Deze website is under construction! 

Ons post en bezoekadres is nu: 
Noorderstraat 6 
Via de groene poort het plein op. 

De Brede Reus nieuwsbrief van 26 maart staat op de site.

De Brede Reus nieuwsbrief van 12 maart staat op de site.

 

De Brede Reus nieuwsbrief van 19 feb  staat op de site.


De Brede Reus nieuwsbrief van 5 feb staat op de site.


De Brede Reus nieuwsbrief van 23 jan staat op de site.


De Brede Reus nieuwsbrief van 7 jan staat op de site.De Kleine Reus is een Integraal Kindcentrum, bestaand uit een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal ( tot 1 april onder de hoede van IJsterk), een basisschool, een eigen organisatie voor naschoolse activiteiten en een eigen buitenschoolse opvang ( voor voor-, tussen-,  en  naschoolse opvang en opvang tijdens de vakanties en op studiedagen).

De school heeft 17 groepen, waarvan 5 groepen 1-2. Per jaar hebben we plaats voor ongeveer 60 4- jarigen.

 

Per jaar organiseren we meerdere informatiemomenten. Voor het schooljaar 14-15  is dat nog op:

Middagen van 13.30-15. 00 uur

Donderdagmiddag 22 januari

Donderdagmiddag 19 februari

Donderdagmiddag 19 maart

Donderdagmiddag 16 april

Donderdagmiddag 11 juni

 

Dit schooljaar organiseren we nog één informatieavond van 20. 00- 21. 30 uur op donderdag 21 mei.

Wilt u naar één van de informatiemomenten komen, dan graag aanmelden  bij Marina Wolff, onze administratief medewerkster: 020-3207735, doorkiesnummer 1. U kunt ook een mail sturen: marina.wolff@dekleinereus.org

 

Helaas hebben wij de afgelopen jaren steeds moeten loten voor een plaatsje bij ons op school.

Meld uw kind aan op onze school.  
Kinderen geboren tussen 1 juli 2011 en 31 augustus 2012 kunnen vanaf 5 januari 2015 aangemeld worden op onze school. Dit doet u met het aanmeldformulier dat u eind november heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam.


Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen

Bijna alle basisscholen in Amsterdam, ruim 200, gaan in 2015 over op een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee komt een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels.
Ook onze school doet hieraan mee.

Voorrang

Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.
Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school.
Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, de Morgenster en gbs Veerkracht.


Wat moet u doen

Ouders van kinderen die in schooljaar 2015-2016 vier jaar worden, hebben in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.

·            Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).

·            Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.

·            Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.

·            Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in.

 

Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding.

·            Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct, of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind

 

Gebruik altijd het aanmeldformulier

·            Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.

·            Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

·            Kinderen geboren in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2011:     10 maart 2015

·            Kinderen geboren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2012:        1 juni 2015

·            Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2012:     1 november 2015

 

Een plaats op de basisschool

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

1.     Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.
Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod.

2.     a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben;
b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.

3.     Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.

4.     Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.

 

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.

 

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind.

Pas hierna is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 

 

Mocht ui het inschrijfformulier dat u door de gemeente is toegezonden, zijn kwijtgeraakt, dan kunt u een leeg formulier downloaden op de pagina Inschrijven en informatiedagen.

 

De groepen 4 hebben dit jaar voor Amsterdam light festival een kerstboom gemaakt van afval. De boom is opgenomen in de licht-route en is te bewonderen vanaf woensdag 10 december in de tuin van de Hermitage.
Geïnspireerd geraakt.....?

In het Amsterdam Lightfestival worden vanaf a.s. vrijdag ook kinderworkshops gegeven op vrijdag, zaterdag en woensdag  met het thema Licht. De workshops worden gegeven door kunstenaars ism Stichting Schoolbuurtwerk en het Light Festival.  De workshops zijn in de Diaconie, bij de Hoftuin, naast het Kinder-Recycle-Kerstbomen-bos.
Klik hier voor meer  informatie.

De Brede Reus van 5 december staat op de site.


De Brede Reus van 20 november staat op de site.

De Brede Reus van 6 november staat op de site.

De Brede Reus van 23 oktober staat op de site.


Beste ouders,

Na een zittingsperiode van drie jaar is het tijd voor nieuwe verkiezingen voor de MR.

Als u betrokken bent bij de school, invloed wilt uitoefenen op het beleid, op hoe de directie de school runt, mee wilt praten over belangrijke ontwikkelingen, ideeën heeft, wilt kunnen meedenken als er incidenten zijn, een manier zoekt om bij te dragen aan de schoolontwikkeling, stelt u zich dan kandidaat voor de Medezeggenschapsraad.

 Wat doet de MR?

De MR heeft advies- en instemmingsrecht op tal van onderwerpen. In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders. Belangrijke ontwikkelingen komen op de agenda in het overleg met de directie: de jaarlijkse begroting van de school, ontwikkeling van het IKC, hoe we omgaan met wachtlijsten voor school, de kwaliteit van het onderwijs, evaluatie van de plannen van school, hoe de cito-scores tot stand komen, hoe wordt omgegaan met pesten op school, maar ook de begroting van de ouderraad moet door de MR worden goedgekeurd.

 Wanneer is de MR succesvol?

De directie van de school bedenkt beleid, maakt plannen en voert ze uit. Goede beslissingen kunnen alleen worden genomen als er kritisch naar wordt gekeken. En de uitvoering kan alleen beter, als er goede feedback wordt gegeven. Het instemmingsrecht houdt bijvoorbeeld in dat de MR de begroting kan afkeuren omdat het vindt dat het geld in andere dingen gestopt moet worden. Door met de directie te debatteren over dit soort zaken kan zij goede besluiten nemen en wordt ze scherp gehouden. Een belangrijke rol voor de MR dus.

 Waarom verkiezingen?

In de Wet op de Medezeggenschap Scholen is geregeld dat de ouders in de MR worden gekozen door de ouders. Dat kan als kandidaten zich aanmelden voor de verkiezing. De gekozen raad heeft dan een zittingsperiode van 3 jaar.

 Kandidatenlijst

We willen natuurlijk een flink aantal kandidaten! Als u ervoor voelt om zich kandidaat te stellen dan kunt dat aangeven bij Robine ter Meulen of Jochem Apeldoorn. Desgewenst kunnen we een bijeenkomst organiseren voor de kandidaten, of we kunnen u ook individueel informeren. Als u zich definitief aanmeldt dan maken we samen met u een profielschets van een paar regels, daarbij vermelden wij ook van wie u de ouder bent. In de periode tot de verkiezingen gaan we de kieslijst onder de aandacht te brengen.

 Het Tijdspad

Vrijdag 24 oktober ontvangen alle ouders deze oproep. Maandag 27 oktober zullen we een reminder sturen. Hopelijk zijn er veel geïnteresseerden. 20 November willen we de aanmelding sluiten. De week van 24 november kunnen we de kieslijst, inclusief profielschetsen, in orde maken.

Vrijdag 29 november ontvangen alle ouders een stembiljet. In de week van 1 december kunnen dan alle ouders hun stem uitbrengen. In beide gebouwen komen stembussen te staan. De uitslag wordt op 8 december bekend gemaakt. Op 11 december is de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Is dat agenda technisch lastig dan prikken we nieuwe data samen met de nieuwe leden. In overleg is ook een latere toetreding mogelijk.

 Hoeveel tijd kost het en andere vragen…

- We houden 8 vergaderingen per jaar, in de avond van 7 tot 9 (in overleg kunnen de tijden aangepast worden). In het MR team worden onderwerpen verdeeld en zijn er soms commissies die zich op onderwerpen storten. Het kost maximaal 6 uur per maand. De voorzitter wordt gekozen door de MR en bereidt de agenda voor in overleg met de directie. De rol van voorzitter vergt daardoor meer tijd.

- Maar ik ben geen onderwijsdeskundige? Dat hoeft ook niet, u wilt het beste voor de school van uw kinderen. Want in de MR zit u niet voor uw eigen kind, maar voor alle kinderen.

- Wat gebeurt er met de huidige MR leden? Dat ligt eraan op wie u gaat stemmen! Een aantal leden stelt zich opnieuw verkiesbaar. Een aantal leden ook niet.

- Hebben de leerkrachten ook verkiezingen?

Ook voor leerkrachten start een nieuw termijn. Vanuit het team zullen 4 leerkrachten benoemd worden tot lid van de MR voor de duur van 3 jaar.

 Aanmelden kan tot en met 20 november

Als u zich kandidaat wilt stellen of dat overweegt stuurt u dan een email aan Robinetermeulen@Hotmail.com of aan Jochem.apeldoorn@dekleinereus.org

Vermeld in de mail ook uw volledige naam, de naam van uw kinderen en de groepen, en uw telefoonnummer overdag en in de avond.

Als u vragen heeft nemen wij contact met u op. En u kunt ons natuurlijk ook aanspreken op school.

Als u een goede kandidaat kent, spreek die kandidaat dan aan en spoor hem of haar aan zich aan te melden!

 De huidige MR oudergeleding: Joost Jaeger, Robine ter Meulen, Huub Vulink en Sanya van Lochem

De huidige MR leerkrachtengeleding: Wesna Klootsema, Toos Boonen, Michiel de Lange, Jochem Apeldoorn

We hopen op een mooie kandidatenlijst!

 De kiescommissie,

Jochem Apeldoorn

Robine ter Meulen

De Brede Reus van 2 oktober staat op de site.

De Brede Reus van 18 september staat op de site.De Brede Reus van 4 september staat op de site.


Sinds maart 2014 is De Kleine Reus verhuisd.

We zijn nu gehuisvest op Nieuwe Looiersstraat 9 en Noorderstraat 6. Ons postadres is:  

Noorderstraat 6

1017 TV Amsterdam

Telefoonnummer is voor alle geledingen gelijk: 020-3207735. Daarna volgt een keuzemenu.

Doorkiesnummers:

Administratie school: 1

Directie school: 2

Directie en babygroep kinderdagverblijf: 4

Babygroep  kinderdagverblijf: 5

Directie BSO: 6

Naschoolse activiteiten en verhuur: 7

Peuterspeelzaal De buren: 8

Het IBAN Nummer van De Kleine Reus is:

NL 12 RABO 0136 783031


De Brede Reus van 21 augustus staat op de site.Schooljaar 2013-2014:


De Brede Reus van 3 juli staat op de site.

De Brede Reus van 19 juni staat op de site.

De Brede Reus van 5 juni staat op site